Aantal cursisten dat tegelijk naar het centrum kan gaan100% (geen capaciteitsbeperking qua groepsgrootte)
Specifieke aandachtspuntenAandachtspunten
Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, lessen… Personeelsleden en cursisten komen bij voorkeur te voet, met de fiets, of met ander eigen vervoer naar het centrum
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijsWij blijven zoveel mogelijk contactonderwijs aan bieden, zeker voor de praktijkvakken. Indien de klas akkoord gaat om de les in afstandsonderwijs te geven, zal een goedkeuring van de directie dit bevestigen.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen, …)UPDATE 2/12
Uitstappen zonder overnachting zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
Meerdaagse uitstappen met overnachting zijn minstens tot aan de kerstvakantie niet toegelaten.
Klasgroepen vermengen liefst vermijden.
Gebruik infrastructuur en klaslokalenUPDATE 2/12
Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte. Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur.
Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer :
Hou maximaal afstand van elkaar tijdens eten en drinken.
Ventileer de ruimte zoveel als mogelijk. 
Voorzie een CO2-meter. Bij  overschrijding van 1200 ppm CO2, gaat de leraarskamer dicht.
De leraarskamer fungeert enkel als werkplek. Pauzes kunnen niet in de leraarskamer doorgaan.
Draag een mondmasker indien geen afstand kan worden gehouden.
Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (bv. VDAB, lokale dienstencentra, gevangenis) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen. Stem af met de verantwoordelijke van die organisaties welke maatregelen er dan gelden. Communiceer de maatregelen aan cursisten en personeel.
(Lunch)pauzeDe (lunch)pauze kan opnieuw georganiseerd worden in de refter, maar ook nog steeds op andere plaatsen.
Ventileer zoveel als mogelijk.
Hou klasgroepen in de refter of andere plaatsen waar wordt gepauzeerd zo mogelijk gescheiden.
Voorzie waar mogelijk vaste plaatsen voor de cursisten.
HandhygiëneExtra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. 
Verluchting en ventilatieMaximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen
Social distancing (1,5 meter) MondmaskersPrincipe:
in publiek toegankelijke ruimtes wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 10 jaar. 
In de niet-publiek toegankelijke ruimtes (klaslokaal, leraarslokaal, …) zijn volgende principes van toepassing:
Alle cursisten en personeelsleden dragen binnen een mondmasker in het centrum.
Als de cursisten stilzitten in de klas én er is voldoende afstand (1,5 meter) én er is voldoende ventilatie dan mag het mondmasker af.
Als cursisten intense fysieke contacten vermijden, dan kunnen buiten de mondmaskers af.
Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen afstand kan worden gehouden).Op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de cursisten (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden), moeten leraren geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas
Personeel en cursisten houden maximaal afstand.
Lees hier hoe je correct een mondmasker draagt.
Gebruik van materiaal in het centrumNormale werking.
StagesStages en werkplekleren kunnen doorgaan volgens de regels van toepassing op de onderneming.Stagebegeleiding is mogelijk op de locatie.
InschrijvingenUPDATE 2/12
Inschrijven organiseer je bij voorkeur online, of op afspraak in het centrum.  Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
Intakegesprekken/niveautestenUPDATE 2/12
Intakegesprekken en niveautesten worden waar mogelijk digitaal op afstand georganiseerd. Enkel voor de meest kwetsbare cursisten kan dit op afspraak in het centrum plaatsvinden. 
Secretariaat/onthaalAlle personeelsleden en cursisten dragen een mondmasker.  Er is een scheiding voorzien met plexiglas aan de balie. Het bezoek van cursisten en personeel is beperkt.